Persondatapolitik

I vores persondatapolitik kan du læse om hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at vi oplyser dig om vores behandling, og dine rettigheder i denne forbindelse.

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om vores kunder. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

4K Projects ApS
Stamholmen 99,
2650 Hvidovre

CVR-nr.: 38837680
Telefon: +45 53604096
Mail: mikkel@4kprojects.dk

 

Baggrund

Behandlingen af persondata i virksomheden sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder data­beskyttelsesloven.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Eksempler på dette er navn, adresse, telefonnummer, billeder og IP-adresser.

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Kommunikation

Formål

Når du har spørgsmål til vores hjemmeside, ønsker at høre mere om vores services, booke en aftale, mv., så kan vi være i kontakt via:

  • Email
  • Telefon
  • Sociale medier

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål, eller levere en ydelse til dig. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation. Vi vil typisk behandle dit navn, email, telefonnummer.

 Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen.

  • Når vi blot er i dialog, så er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f).
  • Når vi leverer en ydelse til dig, så er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

Videregivelse

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.

Opbevaring

Vi sletter vores gemte kommunikation med dig et ½ år efter vores seneste kontakt, hvis oplysningerne ikke er en del af en ydelse, som vi leverer til dig. Hvis vi leverer en ydelse til dig, så opbevarer vi oplysningerne fra vores kommunikation indtil 1 år efter seneste kontakt. Skulle der opstå et særligt behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Sociale medier

Formål

Når du vælger at følge os på vores sociale medier, så behandler vi dine personoplysninger (dit navn og øvrige brugeroplysninger på det sociale medie). På vores virksomhedsside på det sociale medie (Facebook, Instagram og LinkedIn) komunikerer vi om vores forretning og aktuelle tilbud.

Hjemlen til denne behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a). Hvis vi anvender reklamefremstød eller lignende, som derfor når ud til brugere, som ikke har tilmeldt sig vores virksomhedsside, så er vores hjemmel til denne behandling Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f).

Hvis vi deler billeder, video eller lignende på de sociale medier indeholdende personoplysninger, så vil vi indhente samtykke hos vedkommende jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. litra a).

Videregivelse og modtagelse af oplysninger til/fra tredjepart

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, men da vi er fælles dataansvarlige med det sociale medie, så har de også adgang til dine personoplysninger.

Opbevaring

Hvis du stopper med at “følge” os eller evt, fjerner dit “synes godt om” af vores side, så vil vi automatisk stoppe med at behandle dine personoplysninger.  

Billeder, videoer mv., som er blevet offentliggjort på de sociale medier vil som udgangspunkt blive opbevares indtil, at dit samtykke hertil trækkes tilbage.

Når vi assisterer vores kunder i streaming studiet

Formål

Hvis man er kunde i vores streaming studie, så vil vi udelukkende behandle personoplysninger på vores kundens vegne. Vi stiller redskaber tilrådighed, så kunden får en god streaming oplevelse på platforme efter kundens ønske. Formålet med behandlingen af data bestemmes af kunden, som derfor er dataansvarlig mens vi er databehandlere.

Videregivelse og modtagelse af oplysninger til/fra tredjepart

Vi vil ikke videregive oplysninger til nogen med mindre, at dette er bestemt af kunden via vores aftale.

Opbevaring

Vi opbevarer en kopi af data i 7 dage efter at data er overleveret til kunden, hvorefter at data slettes.

Jobansøgninger

Formål

Hvis du sender en jobansøgning til os, så vil vi behandle din ansøgning med henblik på at vurdere om du passer til en ledig stilling i vores virksomhed. Vi vil behandle dine almindelige personoplysninger, samt din jobansøgning og CV. 

Hjemlen til denne behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f).

Videregivelse og modtagelse af oplysninger til/fra tredjepart

Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Opbevaring

Vi vil opbevare dine oplysninger op til ½ år efter modtagelsen af din jobansøgning, hvorefter at oplysningerne vil blive slettet.

Samarbejde med tredjepart

Vi benytter os af eksterne samarbejdspartnere og leverandører (herunder databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af os.

Eksterne kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting og markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi krav til vores samarbejdspartnere om at dine personoplysninger beskyttes ordentligt.

Vi bestræber os således på, at der altid indgås aftaler med virksomheder, der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Tredjelande

I det tilfælde, at vi bruger samarbejdspartnere uden for EU/EØS (i tredjelande), vil der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger – fx via databehandleraftaler, som indeholder standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger. 

Vi gør ofte brug af leverandører (databehandlere) når vi behandler dine personoplysninger fx når vi sender mails til hinanden. Vores databehandlere, og derfor dine personoplysninger, er som udgangspunkt placeret i EU/EØS. Nogle gange vil vi dog benytte databehandlere som har sine datacentre i USA.  

USA er et tredjeland, og der er særlige krav til at overføre personoplysninger til tredjelande. EU tillader dog, at vi anvender databehandlere i USA fx hvis disse stiller fornødne garantier i form af standardbestemmelser om databeskyttelse. De databehandlere som vi anvender i USA stiller disse fornødne garantier fx Microsoft og Facebook.

Behandlingssikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger ifølge databeskyttelseslovgivningen, samt øvrig relevant lovgivning.

Det er afgørende for os, at passe godt på vores kunders oplysninger. Derfor har vi implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vi kan efterleve vores dataansvar.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Mennesket, er ofte en stor kilde til fejl, og derfor har vi sikret os, at vores medarbejdere er blevet uddannet i vores retningslinjer for god databehandlingsskik. Herudover har vi indført en it-sikkerhedspoltitik, som sætter retningen for virksomhedens overordnede sikkerhed.

Vi har indført adgangsbegrænsninger, så medarbejdere kun har adgang til kundedata, hvis dette er relevant for deres arbejdsfunktion.

Vi vil løbende vurdere behovet for at anvende kryptering eller pseudonymisering af personlige oplysninger, som et risikobegrænsende initiativ.

For at sikre vores data, så anvender vi antivirusprogrammer, fornyer vores adgangskoder jævnligt, opdaterer vores systemer, og så holder vi løbende ajour med it-udviklingen, så vi kan sikre os mod sårbare it-systemer og aktuelle it-trusler.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse til os mod behandlingen af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om disse regler, samt persondataforordningen.

Want to talk with us?